free responsive web templates

HAKKIMIZDA

FİNANSAL HİZMETLER

DANIŞMANLIK

Yurtiçinde ve yurtdışında finans. ekonomi, hukuki, tıcari mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek

Kredi Değerliliği İncelenmesi ve Limitinin Belirlenmesi

Yatırımcının ihtiyacına uygun kaynak araştırılması, yatırımcı ve kreditör uzlaşının organize edilmesi, projenin finanse edilebilirliğinin tespiti, proje raporunun hazırlanması ve taraflara sunulması, yatırımla ilgili bilgi, belge ve dosya hazırlanması, başvuru yapılması, maliyet, vade ve teminat konularında,

ACY Danışmanlık fizibilite hazırlanması, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesi ve uyumlulaştırılması konularında hizmet verir.

Borç Yapılandırılma/Konsolidasyonu

Ekonomik, sektörel ve bölgesel sorunlar nedeniyle, yanlış yatırım ve borçlanma politikaları sonucu veya nakit akımında yaşanan sorunlar, kaynak-yükümlülük vade uyumsuzluğu gibi nedenlerle firma borçlarının ödenmesinde sorun yaşanıyor olması ve/veya kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli yatırımlar yapılması, kaynak maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle de karlılık ve rantabilite üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, iş fırsatlarının ticari olarak değerlendirebilmesi, sağlanan kaynaklarla yükümlülüklerin zamanında ve ilave maliyet oluşturulmadan yapılabilmesi gibi konularda, ACY Danışmanlık, yapacağı çalışmalar ile firmanın orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, karlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur, uygun şartlarda finansman sağlanması ve kredi geri ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması yönünde danışmanlık hizmeti verir.


Finansal Planlama/Yönetim

Firmaların büyüklüğü ve büyüme hızı ne olmalıdır, kaynaklar, çeşitli iktisadi değerler (aktifler) arasında nasıl dağıtılmalıdır, faaliyetler açısından en iyi sonucu verecek kaynak bileşimi nasıl sağlanmalıdır, ilişkili tarafların beklentilerinin azami ölçüde sağlanacağı şekilde kaynak, karar ve süreçlerin yönetilmesi, uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereksinme duyulan kaynakların ayrılarak, uygun faaliyet programlarını hazırlamak, kaynak dağılımının iyileştirilmesi, kaynakların etkili şekilde iş alanlarına aktarılması, kaynak kullanımında etkinlik sağlanılması, konularında ACY Danışmanlık, hizmet sunacağı firmanın ve ilgili tarafların, farklı beklentilerinin, firma bünyesinde olası olumsuz etkilerini minimize edecek şekilde iş ve işlemleri organize etmeyi amaçlar.

Mali Analiz ve Derecelendirme (Rating)

Firmanın mali yapısının ve faaliyet performansının incelenerek rapor hazırlanması, satınalma, üretim ve satış sisteminin incelenmesi, maliyet hesaplarının analizi ve sapmaların tespiti, faaliyet performansının değerlendirilmesi, stok ve alacak yönetimi ile borçlanma yapısının analiz edilerek tespit ve çözüm önerilerinin sunulması, gerek kendi firmanın gerekse müşterileri ve ilişkili tarafların birlikte değerlendirilerek, güçlü ve zayıf yönlerin, risklerin belirlenmesi ve/veya ölçümlenmesi, değerlendirme sonucuna göre ACY Danışmanlık gerekli ve gerçekçi tedbirlerin zamanında alınabilmesi için önerilerde bulunur.

Ortaklık ve Şirket Birleşmeleri

Firmaların finansal durumu, yatırım projeleri ve/veya büyüme istekleri yeni bir ortak gereksinimi ortaya çıkarabilir. Yoğun rekabet; üretim ve / veya pazarlama güçlerinin birleştirilmesi, sektörel gelişmeler karşısında pazar payının korunması veya arttırılması için yerli veya yabancı işletmelerin satın alınması da gündeme gelebilmektedir.

ACY Danışmanlık yeni ortak bulunması, şirket satın alma ve birleşmelerinde inceleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması konularında hizmet sunmaktadır.


Değerleme

‘’Firma Değerleme’’ hizmetleri genellikle; halka açılma işlemlerinde, potansiyel şirket alım, satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır.

Şirket hisselerinin satış ve devrinin söz konusu olduğu her durumda en önemli unsur şirket değerinin tespitidir. Değerlemede hedef şirketin geleceğine, güçlü ve zayıf yönlerine odaklanılmalı ve bir ‘’swot analizi’’ yapılarak indirgenmiş nakit akışları (İNA), emsal karşılaştırma ve düzeltilmiş özkaynak yöntemleri asgari olarak kullanılmalıdır.

Kullanılan yöntemler sonucu belirlenen değerler ağırlıklandırma yapılmak suretiyle makul ve kabul edilebilir ortalama bir değere getirilmelidir. Değerlemeye esas alınacak projekte edilmiş bilgilerin de geçmiş finansal bilgilerle kıyaslanması yapılmalı ve gelecek en az 5- 10 yıl için öngörülmüş projekte edilen finansal bilgilerinde değerleme öncesinde tutarlılığı, doğruluğu ve şirketin kapasite ve pazar payına uygunluğu tartışılarak ayrıca bir güvence hizmeti bu çalışmaya dahil edilmelidir

ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte ‘’firma değerleme’’ işlemlerini; ‘’uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak’’ hazırlanmasını ve raporlanmasını organize edebilmektedir.

Halka Arz

Küreselleşmenin etkileriyle sermayeye olan ilgi ve ihtiyacın artması sonucu, şirketler atıl fonlara ulaşabilmek için halka arz yöntemine başvurmaktadırlar.

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir. Şirketlerin hisse senetlerini halka arz etme şekli, farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

Halka arz edilen hisse senetlerinin Borsa’da işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır. Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP).

Şirketler, HSP’de mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir.

GİP’te ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir. GİP’te ortak satışı yoluyla halka arza izin verilmemektedir. Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.

ACY Danışmanlık, yeterliliğe sahip ve konusunda yetkin çözüm ortağı ile birlikte ‘’halka arza hazırlık” ve “zaman çizelgesi” işlemlerini organize edebilmektedir.İŞ ORTAKLARIMIZ

Adres:

Murat Mh. Gezegen Sk. No:1/11 GOP
06670 Çankaya ANKARA

Telefonlarımız:

Telefon : +90 312 437 88 11
GSM : +90 549 669 61 00
Fax : +90 312 437 88 00

E-mail:

ymete@acygrup.com.tr
info@acygrup.com.tr

© Copyright 2019 ACYGRUP.COM.TR - All Rights Reserved